Music

HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

December 30, 2019

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Nishicage Bakasa
Country: Malta
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 27 June 2014
Pages: 284
PDF File Size: 4.13 Mb
ePub File Size: 10.18 Mb
ISBN: 275-5-90744-191-4
Downloads: 79657
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJodal

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer a. Die Heidelbergse Kategismus is ook vergelyk en krities afgegrens teen die Roomse en Lutherse kategismusse. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag a wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het.

Waarom noem Christus dan die brood”sy liggaam” en die beker “sy bloed” of die “Nuwe Testament in sy bloed” en waarom noem Paulus dit “die gemeenskap met die liggaam en bloed van Christus”? Gee daarom dat ons ons vertroue van alle skepsele aftrek, en op U alleen stel d.

Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die sabbat van die Here jou God.

Eerstens dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort a. Gebruik dit tot my gedagtenis. Eerstens moet ons alleen die enige ware God wat Hom in sy Woord geopenbaar het avan harte aanroep b vir alles waarvoor Hy ons beveel het om te bid c.

What they had in common was a specific theological liberal-mindedness.

Acta Theologica

Wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Nee awant God het die mens so geskep dat hy dit kon doen b. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is, as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word.

Die Here katfgismus in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kahegismus Smit, D. Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid volbring het wat Christus vir my volbring het i. Ons bepaal hiermee dat u kennis neem van die volgende: Nadat ‘n groot kerkvergadering agt dae lank die opgestelde kategismus grondig bespreek en seker ook gewysig het, het die afgevaardigdes die kategismus byna eenstemmig aanvaar.

  HTR-5640 MANUAL PDF

Wat is die sesde bede? Eerstens dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het a. Die skepsels mag wel afgebeeld word, maar God verbied dat ons van hulle afbeeldings maak en besit om dit te vereer en Hom daardeur te dien b. Alle onkuisheid is deur God vervloek aen daarom moet ons dit hartgrondig haat b. Watter troos skep jy uit die artikel van die “ewige lewe”?

Christus het die uitwendige waterbad ingestel a. Omdat Hy heidelbergsd na liggaam en heiedlbergse van die sondes en uit alle heerskappy van die duiwel nie met goud of silwer nie, maar met sy kosbare bloed tot sy eiendom verlos en vrygekoop het a. Jy mag nie steel nie. Wat is die vyfde bede? Die hoogleraar Zacharias Ursinus het met die oog op die opstelling van ‘n nuwe kategismus self twee kategismusse opgestel, sy Groot Kategismus en sy Klein Kategismus. Tweedens word ons nou ook deur sy krag tot ‘n nuwe lewe opgewek b.

Daarom verseker i Hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak Hy my van harte gewillig en bereid om voortaan vir Hom te lewe j. Verder wil Hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy gedagtenis ontvang b. Waarom word hier bygevoeg: God wil eerstens dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word a.

As Christus dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog sterwe? Daarby moet ek ook my werk getrou doen, sodat ek die behoeftiges in geidelbergse nood kan help b.

Inteendeel, sy toorn is verskriklik, a sowel oor die erfsonde as oor die sonde wat ons self doen. All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License.

Heidelbergse Kategismus

Wat is die derde bede? Is ons so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds kategismks doen nie en tot alle kwaad geneig is?

  GUARINO GUARINI AND HIS ARCHITECTURE PDF

So is dit in die Ou Verbond deur die besnydenis gedoen e in die plek waarvan in die Nuwe Verbond, die doop ingestel is f. Eerstens het hulle waarskynlik in gedagte gehad dat die aangebore boosheid die oorhand sou kry en kerke en burgerlike regering bedorwe sou laat raak as dit nie betyds met heilsame leer bestry word nie.

Acta Theologica, 34 suppl. Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee a sodat daardeur kategiskus ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word b. Nee, want so word die verbond van God ontheilig en sy toorn oor die hele gemeente opgewek a.

Only a strong vision, able leadership from all parties within the church and a rediscovery of the redeeming power of the cross and of the resurrection as basic doctrinal tenets, also upheld by the HC, can save the DR Church from an ever moving downward spiral.

heidelbergsd Dat Hy ons Middelaar is aen met sy onskuld en volkome heiligheid my sonde waarin ek ontvang en gebore is, voor God bedek b. Hoe word jy getroos deur “die wederkoms van Christus om te oordeel die wat nog lewe en die wat lategismus gesterf het”?

Daarom het Hy ook beveel om dit met die dood te straf b. Die jeug moet van die begin af in die eerste plek opgevoed word in die suiwere en ook eenvormige leer van die heilige evangelie en in die regskape kennis van God, en voortdurend daarin geoefen word.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Terwyl daar maar tog net een, enige Goddelike wese is, waarom praat jy van drie, naamlik die Vader, Seun en Heilige Gees a? Ons wil ook graag van harte bevorder dat hulle hulle voluit sal beywer vir hulle ewige en tydelike welvaart en wil hulle soveel as wat ons kan, help om hulle daarby te hou. Ja, want daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op Hom geneem het a omdat die kruisdood deur God vervloek is b.

Hoe word hierdie gebooie ingedeel? Dit leer Christus ons samevattend in Matteus